Filter fra A til Å

 

Er mange ord og uttrykk som blir brukt om filtrering som gresk for deg? I så fall er du heldig om du er greker. For mange andre av dere: denne guiden hjelper deg.

Am
Betegnelse for gjennomsnittlig utskilling av et syntetisk støv. Brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, EN 779:2012.

ATEX
Direktiv som omfatter produkter som skal brukes i offshore-installasjoner, petrokjemiske anlegg og andre områder der det kan være fare for eksplosjon.

Em
Betegnelse for gjennomsnittlig utskilling av 0,4 µm partikler. Brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, EN 779:2012.

EN 779
Europeisk standard for filterklassifisering. Sist revidert i 2012

EN 13779
Europeisk standard for klassifisering av luftkvalitet. Godt verktøy for valg av filterkvalitet (filterklasse)

EN 1822
Europeisk standard for klassifisering av renromsfilter, EPA/HEPA/ULPA-filter.

Energiklassifisering
Klassifisering av energieffektivitet etter «hvitevaremetoden» (bokstav-klasser). Spesifisert i Eurovent 4/11.

EPA
Forkortelse for «Efficiency Particulate Filters». Betegnelse på de fineste filtrene som brukes i ventilasjon. Brukes i renromsinstallasjoner. Betegnelsen brukes i den europeiske standarden for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter, EN 1822:2009. Deles inn i tre filterklasser: E 10, E 11 og E 12.

Eurovent
Felles Europeisk organisasjon for blant annet ventilasjonsbransjen. Representerer mer enn 1 000 bedrifter i 13 land.

Eurovent-sertifisering
Sertifiseringsordning for blant annet ventilasjonsbransjen.

Eurovent 4/11
Energimerkeordning for ventilasjonsfiltre

Filtermedie
Materialet som brukes til selve filtreringen. Med andre ord det materialet som skal stoppe partikler og/eller gasser.

Finfilter
Betegnelse som brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, EN 779:2012. I henhold til standarden skal det måles gjennomsnittlig og minimum utskilling av 0,4 µm partikler for å klassifisere filteret. Finfiltrene deles inn i tre klasser: F7, F8 og F9.

Glassfiber
Det finnes i hovedsak to typer materialer til partikkelfiltering, og glassfiber er et av disse. Enkelt sagt er glassfiberduk smeltet glass som er presset gjennom dyser og omdannet til lange tråder. Til renromsfiltrering er glassfiberpapir vanlig.

Grovfilter
Betegnelse som brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, EN 779:2012. I henhold til standarden skal et syntetisk støv brukes for å måle gjennomsnittlig utskilling.
Som navnet sier er dette filter som er egnet til å stoppe kun de største partiklene i lufta. Er delt inn i fire klasser: G1, G2, G3 og G4.

HEPA
Forkortelse for «High Efficiency Particulate Filters». Betegnelse på de fineste filtrene som brukes i ventilasjon. Brukes i renromsinstallasjoner. Betegnelsen brukes i den europeiske standarden for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter, EN 1822:2009. Deles inn i to filterklasser: H 13 og H 14.

IDA
Forkortelse for «Indoor Air». Brukes i standarden EN 13779 for å definere innendørs luftkvalitet.

Innerramme
Del av posefilter som holder posene på plass.

Kompaktfilter
Produktbenevnelse på ventilasjonsfilter med stort filterareal til tross for beskjeden størrelse. Som regel kommer kompaktfilter med pleated filtermateriale som er plassert i en V-formet ramme med 25 mm frontramme.

Mellomfilter
Betegnelse som brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, EN 779:2012. I henhold til standarden skal det måles gjennomsnittlig utskilling av 0,4 µm partikler for å klassifisere filteret. Mellomfiltrene deles inn i to klasser: M5 og M6.

LCC
Forkortelse for «Life Cycle Cost». Angir total kostnad for et product fra innkjøp til avhending.

MPPS
Forkortelse for «most penetrating partcles». Brukes for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter.

MTE
Forkortelse for «Minimum test efficiency». Betegnelse som brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, EN 779:2012, og angir laveste partikkelutskilling i løpet av en filtertest.

µm
Symbol for mikrometer (tusendels millimeter). Brukes for å angi partikkelstørrelse.

ODA
Forkortelse for «Outdoor Air». Brukes i standarden EN 13779 for å definere utendørs luftkvalitet.

Pa
Forkortelse for «pascal». Brukes som betegnelse for trykkfall.

Panelfilter
Produktbetegnelse på plant filter uten frontramme. Leveres som oftest i tre standardtykkelser: 24, 48 og 96 mm.

Partikkelutskilling
Filteret sin evne til å stoppe en definert partikkelstørrelse.

PET
Forkortelse for Polyetylenereftalat, som er en type plast i polyesterfamilien. PET er en av plasttypene som kan brukes i syntetisk filtermateriale.

PM
Betegnelse på størrelsesfraksjoner, gjerne ved angivelse av svevestøvkonsentrasjoner.

P-merking
Frivillig sertifiseringsordning som administreres av Sveriges Tekniske Forskningsinsitut (SP). Den strengeste sertifiseringsordningen bransjen har.

Ytterramme
Den ytre rammen på et posefilter.

SP
Sveriges Tekniske Forskningsinstitut. Administrerer bransjens strengeste sertifiseringsordnin, P-merkingen.

Støvlagringsevne
Filteret sin evne til å fange en mengde støv. Brukes i den europeiske teststandarden EN 13779:2012, og måles ved bestemte trykkfallsverdier. Angis i gram.

Svevestøv
Betegnelse på støv som består av partikler som svever i luften over en bestemt tid. Dette er noen av de minste partiklene vi finner i lufta, og er egentlig en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i størrelsesområdet titusendels millimeter til 0,1 tusendels millimeter. Deles inn i størrelsesfraksjoner (PM).

Syntet
Det finnes i hovedsak to typer materialer til partikkelfiltering, og syntet er et av disse. Syntet er plastfibre, som oftest PET.

Trykkfall
Luftmotstand i filteret. Måles i Pascal (Pa).

ULPA
Forkortelse for «Ultra Low Penetration Air Filters». Betegnelse på de fineste filtrene som brukes i ventilasjon. Brukes i renromsinstallasjoner. Betegnelsen brukes i den europeiske standarden for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter, EN 1822:2009. Deles inn i tre filterklasser: U 15, U 16 og U 17.

Utskillingsgrad
Filteret sin prosentvise evne til å stoppe en definert partikkelstørrelse.

Utladning
Alle filtermaterialer har en form for elektrostatisk ladning. Under drift forsvinner denne effekten gradvis, og det er dette vi kaller utladning. I filtertesting skal det alltid gjøres en utladning av materialet for å måle den reelle filtreringsevnen til produktet.

Lyst til å vite ENDA mer om ventilasjonsfilter? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!