Filter fra A til Å

 

Er mange ord og uttrykk som blir brukt om filtrering som gresk for deg? I så fall er du heldig om du er greker. For mange andre av dere: denne guiden hjelper deg.

Ai
Betegnelse for gjennomsnittlig vektutskilling ( i prosent) av et syntetisk støv. Brukes i test- og klassifiseringsstandarden ISO16890:2016.

ATEX
Direktiv som omfatter produkter som skal brukes i offshore-installasjoner, petrokjemiske anlegg og andre områder der det kan være fare for eksplosjon.

Em
Betegnelse for gjennomsnittlig utskillingsgrad av 0,4 µm partikler. Brukes i test- og klassifiseringsstandarden ISO16890:2016.

EN 779
Europeisk standard for filterklassifisering. Ikke lenger gyldig (ble erstattet av ISO 16890 i 2018).

EN 13779
Den gamle, europeisk standarden for klassifisering av luftkvalitet. Trukket tilbake juli 2018.

EN 1822
Tidligere en europeisk standard for klassifisering av renromsfilter, EPA/HEPA/ULPA-filter. Trukket tilbake, erstattet av ISO16798-3:2017 (er under revisjon sommer 2018).

Energiklassifisering
Klassifisering av energieffektivitet etter «hvitevaremetoden» (bokstav-klasser). Spesifisert i Eurovent 4/21.

EPA
Forkortelse for «Efficiency Particulate Filters». Betegnelse på de fineste filtrene som brukes i ventilasjon. Brukes i renromsinstallasjoner. Betegnelsen brukes i den europeiske standarden for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter, EN 1822:2009. Deles inn i tre filterklasser: E 10, E 11 og E 12.

Eurovent
Felles Europeisk organisasjon for blant annet ventilasjonsbransjen. Representerer mer enn 1 000 bedrifter i 13 land.

Eurovent-sertifisering
Sertifiseringsordning for blant annet ventilasjonsbransjen. Blir administrert av Eurovent Certita Certification.

Eurovent 4/21
Energimerkeordning for ventilasjonsfiltre.

Filtermedie
Materialet som brukes til selve filtreringen. Med andre ord det materialet som skal stoppe partikler og/eller gasser.

Finfilter
Betegnelse som brukes på ventilasjonsfilter med høy utskillingsgrad. Finfilter dekker alle varianter ev filtre klassifisert som ePM1 filter.

Glassfiber
Det finnes i hovedsak to typer materialer til partikkelfiltering, og glassfiber er et av disse. Enkelt sagt er glassfiberduk smeltet glass som er presset gjennom dyser og omdannet til lange tråder. Til renromsfiltrering er glassfiberpapir vanlig.

Grovfilter
Betegnelse som brukes i den europeiske standarden for filterklassifisering, ISO16890:2016.Under testing måles vektutskillingen på et syntetisk støv. Filtrene klassifiseres som ISO ePM Grov.

HEPA
Forkortelse for «High Efficiency Particulate Filters». Betegnelse på de fineste filtrene som brukes i ventilasjon. Brukes i renromsinstallasjoner. Betegnelsen brukes i den europeiske standarden for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter, EN 1822:2009/ISO29463. Deles inn i to filterklasser: H 13 og H 14.

IDA
Forkortelse for «Indoor Air». Ble brukt i standarden EN 13779 for å definere innendørs luftkvalitet. Erstattet med SUP (supply air) i EN 16798-3:2017.

Innerramme
Del av posefilter som holder posene på plass.

ISO 16890

Internasjonal standard for testing og klassifisering av ventilasjonsfilter.

Kompaktfilter
Produktbenevnelse på ventilasjonsfilter med stort filterareal til tross for beskjeden størrelse. Som regel kommer kompaktfilter med pleated filtermateriale som er plassert i en V-formet ramme med 25 mm frontramme.

LCC
Forkortelse for «Life Cycle Cost». Angir total kostnad for et product fra innkjøp til avhending.

MPPS
Forkortelse for «most penetrating partcles». Brukes for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter.

µm
Symbol for mikrometer (tusendels millimeter). Brukes for å angi partikkelstørrelse.

ODA
Forkortelse for «Outdoor Air». Brukes i standarden EN 16798-3:2017 for å definere utendørs luftkvalitet.

Pa
Forkortelse for «Pascal». Brukes som betegnelse for trykkfall.

Panelfilter
Produktbetegnelse på plant filter uten frontramme. Leveres som oftest i tre standardtykkelser: 24, 48 og 96 mm.

Partikkelutskilling
Filteret sin evne til å stoppe en definert partikkelstørrelse.

PET
Forkortelse for Polyetylenereftalat, som er en type plast i polyesterfamilien. PET er en av plasttypene som kan brukes i syntetisk filtermateriale.

PM
Betegnelse på størrelsesfraksjoner, gjerne ved angivelse av svevestøvkonsentrasjoner. Det deles inn i tre fraksjoner: PM10, PM 2,5 og PM1. Brukes også i klassifisering av ventilasjonsfilter for å beskrive finheten på filter. Klassifisering ePM1 beskriver hvor mange % av partikler med størrelse under 1µm som skilles ut, f.ks. ePM1 65%.

P-merking
Frivillig sertifiseringsordning som administreres av RISE Research Institute of Sweden. Den strengeste sertifiseringsordningen bransjen har.

Ytterramme
Den ytre rammen på et posefilter.

SP
Sveriges Tekniske Forskningsinstitut. Endret navn til RISE Research Institute of Sweden i januar 2017.

Støvlagringsevne
Filteret sin evne til å fange en mengde støv. Brukes i den internasjonale teststandarden ISO16890:2016.

Svevestøv
Betegnelse på støv som består av partikler som svever i luften over en bestemt tid. Dette er noen av de minste partiklene vi finner i lufta, og er egentlig en kompleks blanding av mikroskopiske partikler i størrelsesområdet titusendels millimeter til 0,1 tusendels millimeter. Deles inn i størrelsesfraksjoner (PM).

Syntet
Det finnes i hovedsak to typer materialer til partikkelfiltering, og syntetmateriale er betegnelsen på et av disse. Syntet er plastfibre, som oftest PET.

Trykkfall
Luftmotstand i filteret. Måles i Pascal (Pa).

ULPA
Forkortelse for «Ultra Low Penetration Air Filters». Betegnelse på de fineste filtrene som brukes i ventilasjon. Brukes i renromsinstallasjoner. Betegnelsen brukes i den europeiske standarden for klassifisering av EPA/HEPA/ULPA-filter, EN 1822:2009. Deles inn i tre filterklasser: U 15, U 16 og U 17.

Utskillingsgrad
Filteret sin prosentvise evne til å stoppe en definert partikkelstørrelse.

Utladning
Alle filtermaterialer har en form for elektrostatisk ladning. Under drift forsvinner denne effekten gradvis, og det er dette vi kaller utladning. I filtertesting skal det alltid gjøres en utladning av materialet for å måle den reelle filtreringsevnen til produktet.

Lyst til å vite ENDA mer om ventilasjonsfilter? Meld deg på nyhetsbrevet vårt!